ค้นหา

 นักวิจัย : ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
นักวิจัย : ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

รหัสนักวิจัย : X0017948
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email Address : pitiporn@gmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
ปี 2556 :
  1. การวิเคราะห์ค่าสี ปริมาณไขมัน และปริมาณความชื้น ในทุเรียนทอดกรอบแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
ปี 2561 :
  1. เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th