ค้นหา

 นักวิจัย : วีณา เสียงเพราะ
นักวิจัย : วีณา เสียงเพราะ

รหัสนักวิจัย : X0018783
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email Address : weena@swu.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2555 :
  1. การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนักปริมาณน้อยที่มีความไวสูงด้วยเทคนิคแอดซอฟทีฟสทริปปิงโวลแทมเมตรี
ปี 2558 :
  1. Highly selective and sensitive paper-based colorimetric sensor using thiosulfate catalytic etching of silver nanoplates for trace determination of copper ions.
ปี 2560 :
  1. Paper-based thioglycolic acid (TGA)-capped CdTe QD device for rapid screening of organophosphorus and carbamate insecticides.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th