ค้นหา

 นักวิจัย : ฐิติมา วงศาโรจน์
นักวิจัย : นางสาวฐิติมา วงศาโรจน์
Miss Thitima Wongsaroj
รหัสนักวิจัย : 37020070
สังกัดหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลที่ได้รับ : - ผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การปรับตัวและแนวโน้มการเคลื่อนย้ายของประชากรหอย Neotricular aperta Beta race ในพื้นที่เสี่ยงของลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จ.อุบลราชธานี
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาเพื่อค้นหาโปรตีนในซีรัมของผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด (Opisthorchis Viverrini) ซึ่งอาจเป็นเครื่องหมายบ่งชี้การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
ปี 2549 :
  1. การศึกษาเพื่อค้นหาโปรตีนในซีรัมของผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด (Opisthorchis Viverrini) ซึ่งอาจเป็นเครื่องหมายบ่งชี้การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
ปี 2550 :
  1. การศึกษาการระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิสและโรคปรสิตในลำไส้อื่น ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
  2. การศึกษาระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลลอยดิส และโรคปรสิตในลำไส้อื่นๆ ในภาคใต้ 11 จังหวัดตอนบนของประเทศไทย
ปี 2551 :
  1. การศึกษาระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิส และโรคปรสิตใน ลำไส้อื่นๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
ปี 2552 :
  1. การศึกษาวิจัยสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในประเทศไทย ปี 2552
  2. การศึกษาการระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิสและโรคปรสิตในลำไส้อื่น ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
  3. การศึกษาระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิส และโรคปรสิตใน ลำไส้อื่นๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
  4. โครงการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th