ค้นหา

 นักวิจัย : กรรณิกา ธรรมสอน
นักวิจัย : นางสาวกรรณิกา ธรรมสอน
Miss Kannika Thammason
รหัสนักวิจัย : 00076037
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2543 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลภาวะจากการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี 2544 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลภาวะจากการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th