ค้นหา

 นักวิจัย : อุษารัตน์ สุขผล
นักวิจัย : นางสาวอุษารัตน์ สุขผล
Miss
รหัสนักวิจัย : 00028141
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2541 :
  1. อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงในการตรวจพบก้อนที่เต้านมในสตรี
  2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตร
  3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th