ค้นหา

 นักวิจัย : วรรณภา สุมิรัตนะ
นักวิจัย : นางสาววรรณภา สุมิรัตนะ
Miss Wannapa Sumiratana
รหัสนักวิจัย : 00019072
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : Wannapajo@mail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากในกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th