ค้นหา

 นักวิจัย : ทวี ตันฆศิริ
นักวิจัย : นายทวี ตันฆศิริ
Mr. Tawee Tunkasiri
รหัสนักวิจัย : 38010044
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email Address : tawee@chiangmai.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
- รางวัลชมเชยผลงานวิจัยเครื่องปั่นนุ่น
- รางวัลชมเชยผลงานวิจัยเรื่องคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงฯ
จำนวนผลงานวิจัย : 52
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
 2. เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
 3. การเตรียมวัสดุผสมระหว่างเซรามิกที่ไม่ตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักและพอลิเมอร์ เพื่อประยกุต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
 4. การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน
 5. วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอรอฟสไกด์เชิงซ้อนที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ของสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก
 6. การศึกษาเซลล์สุริยะ ที่สร้างจากเลดซัลไฟด์
 7. สารพีโซอิเลกตริกเซรามิกส์ใช้ในบัซเซอร์
 8. สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT- BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บ ประจุ
ปี 2527 :
 1. การศึกษาเซลล์สุริยะ ที่สร้างจากเลดซัลไฟด์
ปี 2538 :
 1. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี 2540 :
 1. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี 2543 :
 1. โครงการการเตรียมแบเรียมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic Capacitor คุณภาพสูง
ปี 2544 :
 1. โครงการการเตรียมแบเรียมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic Capacitor คุณภาพสูง
ปี 2545 :
 1. การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
 2. การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
ปี 2546 :
 1. การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 2)
 2. สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
 3. การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
ปี 2547 :
 1. อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ ในระบบ PMN-PZT
 2. การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลคแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
 3. อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อการเปลี่ยนเฟสเพอรอฟสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
 4. โครงการคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์
 5. การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 2)
ปี 2548 :
 1. โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
ปี 2549 :
 1. การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2 Na1/2)TiO3(BNT) เป็นองค์ประกอบหลัก
 2. อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ ในระบบ PMN-PZT
 3. การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลคแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
ปี 2550 :
 1. เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
 2. โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
 3. อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อการเปลี่ยนเฟสเพอรอฟสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
 4. โครงการคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์
 5. การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2 Na1/2)TiO3(BNT) เป็นองค์ประกอบหลัก
ปี 2551 :
 1. การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกแฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
 2. การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์
 3. การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
ปี 2552 :
 1. การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ระยะที่ 1
 2. วัสดุผสมชีวภาพเพื่อประยุกต์ในทางการแพทย์
 3. เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
 4. การเตรียมวัสดุผสมระหว่างเซรามิกที่ไม่ตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักและพอลิเมอร์ เพื่อประยกุต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
 5. การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกแฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
 6. การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน
 7. สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
 8. การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ระยะที่ 1
 9. ยางรถยนต์ที่มีแรงต้านในการหมุนต่ำโดยการเติมสารเจือที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
 10. การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์ (ระยะที่ 2)
 11. เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด
 12. การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ (ระยะที่ 2)
 13. การประดิษฐ์ผิวเคลือบเลนส์ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์
ปี 2553 :
 1. วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอรอฟสไกด์เชิงซ้อนที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ของสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก
ปี 2555 :
 1. โครงการวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ และอีพ็อกซีเรซิน
 2. โครงการการเตรียมสตรอนเทียมเฟอร์ไรท์โดยการเจือด้วยแลนทานัมออกไซด์และโคบอลท์ออกไซด์
ปี 2556 :
 1. สมบัติเชิงกลและสมบัติพิโซอิเล็กตริกของวัสดุผสมแบบ 0-0-3 ระหว่างเซรามิกไร้สารตะกั่ว/เซรามิกขนาดอนุภาคนาโน/อีพ็อกซีเรซินสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th