ค้นหา

 นักวิจัย : สุทัศน์ บุญโฉม
นักวิจัย : อ.สุทัศน์ บุญโฉม

รหัสนักวิจัย : X0013508
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2552 :
  1. โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th