ค้นหา

 นักวิจัย : พัชนี สุวรรณศรี
นักวิจัย : นางสาวพัชนี สุวรรณศรี
Miss Pachanee Suwannasri
รหัสนักวิจัย : 41120001
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : pachanees@gmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. การวิเคราะห์สวอทโครงการประกันสังคมและปัจจัย ที่สัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก ในจังหวัดชลบุรี
ปี 2539 :
  1. การวิเคราะห์สวอทโครงการประกันสังคมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก ในจังหวัดชลบุรี
ปี 2540 :
  1. สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก
ปี 2541 :
  1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ปี 2542 :
  1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหรรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  2. สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th