ค้นหา

 นักวิจัย : รัชนีกร ทองสุขดี
นักวิจัย : นางสาวรัชนีกร ทองสุขดี
Miss Ratchaneekorn Tongsookdee
รหัสนักวิจัย : 44120130
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 8
 ผลงานวิจัย
ปี 2540 :
  1. ความรู้ ทัศนคติ และบทบาทของครูสังคมศึกษาต่อการสอนเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
ปี 2543 :
  1. การพัฒนาสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ความรู้ ทัศนคติ และบทบาทของครูสังคมศึกษาต่อการสอนเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
  3. การพัฒนาสมรรถภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2552 :
  1. การพัฒนากลไกและระบบการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู นักสหวิชาชีพ โรงเรียน ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
  2. การเสริมอำนาจให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับครูและนักสหวิชาชีพในกระบวนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
ปี 2553 :
  1. การเสริมอำนาจให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับครูและนักสหวิชาชีพในกระบวนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
ปี 2561 :
  1. การปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมระดับประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th