ค้นหา

 นักวิจัย : นฤมล กิมภากรณ์
นักวิจัย : อาจารย์นฤมล กิมภากรณ์

รหัสนักวิจัย : X0009830
สังกัดหน่วยงาน : คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ปี 2552 :
  1. การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่
  2. อิทธิพลของอัตลักษณ์แบรนด์ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์แบรนด์ของธุรกิจบริการ
  3. อิทธิพลของอัตลักษณ์แบรนด์ต่อความผูกพันที่มีต่อแบรนด์
  4. การศึกษาและสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและสภาวการณ์การแข่งขัน ของ SME รายสาขาเพื่อการเตือนภัยในภาคเหนือ
  5. โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs รายสาขาประจำภาคเหนือ ปี 2552
ปี 2555 :
  1. การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าการท่องเที่ยวหลักตามแผนการตลาดท่องเที่ยวไทย ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand” ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปี 2561 :
  1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เมี่ยง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th