ค้นหา

 นักวิจัย : วิชัย ศรีบุญลือ
นักวิจัย : นายวิชัย ศรีบุญลือ
Mr. Vichai Sriboonlue
รหัสนักวิจัย : 37050018
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ปี 2535 :
  1. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินชุดสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2538 :
  1. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของการซึมน้ำของดินกับดินเผา
ปี 2540 :
  1. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของการซึมน้ำของดินกับดินเผา
ปี 2543 :
  1. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินชุดสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2546 :
  1. การไหลแนวราบของน้ำใต้ดิน และธาตุอาหารในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2550 :
  1. การศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. แบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสของดินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษารางน้ำเปิด
ปี 2551 :
  1. แบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสของดินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษารางน้ำเปิด
ปี 2553 :
  1. การศึกษารูปแบบจำลองการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสในดินจากการกร่อนดินในพื้นที่ดินทราย : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. การไหลแนวราบของน้ำใต้ดิน และธาตุอาหารในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th