ค้นหา

 นักวิจัย : รัตนา มหาชัย
นักวิจัย : นางรัตนา มหาชัย
Mrs. Ratana Mahachai
รหัสนักวิจัย : 39030057
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 28
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาและหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 2. บอแรกซ์ในผลไม้ดองและแช่อิ่ม
ปี 2535 :
 1. เปรียบเทียบเทคนิคโครมาโทกราฟี และสเปกโทรสโกปี หาซัดคารินในอาหาร
 2. ผลกระทบของกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรมและชุมชนที่มีต่อคุณภาพน้ำของลำน้ำมูลในเขต จังหวัดอุบลราชธานี
 3. เปรียบเทียบเทคนิคโครมาโทกราฟี และสเปกโทรสโกปี หาซัดคารินในอาหาร
ปี 2539 :
 1. การหาไอโอดีนในอาหารทะเล
 2. การศึกษาและหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 3. ผลกระทบของกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรมและชุมชนที่มีต่อคุณภาพน้ำของลำน้ำมูลในเขต จังหวัดอุบลราชธานี
 4. บอแรกซ์ในผลไม้ดองและแช่อิ่ม
ปี 2540 :
 1. การหาไอโอดีนในอาหารทะเล
ปี 2541 :
 1. การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับ ถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา
 2. การหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับ ถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา
ปี 2542 :
 1. การศึกษาพฤติกรรมการดูดซับของโลหะหนักบางตัวบนวัสดุดูดซับเถ้าแกลบ
ปี 2543 :
 1. การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง
ปี 2544 :
 1. การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง
 2. การศึกษาพฤติกรรมการดูดซับของโลหะหนักบางตัวบนวัสดุดูดซับเถ้าแกลบ
ปี 2545 :
 1. การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุแกลบเผา
ปี 2547 :
 1. การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยซิลิกาเจลที่เตรียมจากแกลบ
 2. การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุแกลบเผา
ปี 2549 :
 1. การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยซิลิกาเจลที่เตรียมจากแกลบ
ปี 2551 :
 1. ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
 2. ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม
ปี 2552 :
 1. ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม : ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
 2. ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง
 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำสีย้อมโดยใช้ระบบบำบัดแบบอยู่กับที่ไม่ใช้พลังงาน
ปี 2553 :
 1. ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม : ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
 2. ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
ปี 2554 :
 1. การพัฒนาระบบบำบัดน้ำทิ้งสีย้อมเส้นใยแบบผสมด้วยวิธีการตกตะกอนร่วม จุลินทรีย์และการดูดซับทางกายภาพสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th