ค้นหา

 นักวิจัย : กิตติยา เตชะไพโรจน์
นักวิจัย : ดร.กิตติยา เตชะไพโรจน์

รหัสนักวิจัย : X0008157
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2552 :
  1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คลินิคความดันโลหิต โรงพยาบาลอุดรธานี
  2. ผลของการส่งเสริมสุขภาพต่อการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คลินิคความดันโลกิต โรงพยาบาลอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th