ค้นหา

 นักวิจัย : สนธยา บรรลือโชคชัย
นักวิจัย : นายสนธยา บรรลือโชคชัย

รหัสนักวิจัย : 00026005
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 16
 ผลงานวิจัย
ปี 2534 :
 1. การออกแบบและสร้างเครื่องกายภาพบำบัดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์และคลื่นไฟฟ้า
 2. การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าตัดด้วยไฟฟ้า
ปี 2535 :
 1. การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลา
 2. การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบสภาวะการหายใจ
ปี 2536 :
 1. การออกแบบและสร้างเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจทารก
 2. การออกแบบและสร้างเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ปี 2538 :
 1. การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ปี 2540 :
 1. การออกแบบและสร้างเครื่องบริหารข้อเข่า
ปี 2541 :
 1. การออกแบบและสร้างเครื่องกายภาพบำบัดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์และคลื่นไฟฟ้า
 2. การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าตัดด้วยไฟฟ้า
 3. การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลา
 4. การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบสภาวะการหายใจ
 5. การออกแบบและสร้างเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจทารก
 6. การออกแบบและสร้างเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
 7. การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 8. การออกแบบและสร้างเครื่องบริหารข้อเข่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th