ค้นหา

 นักวิจัย : นฤมล แก้วดี
นักวิจัย : นางสาวนฤมล แก้วดี

รหัสนักวิจัย : 00067193
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 5
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี 2548 :
  1. ความพึงพอใจของผู้ประสานงานและใช้บริการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี 2549 :
  1. ความพึงพอใจของผู้ประสานงานและใช้บริการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี 2554 :
  1. การประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี 2555 :
  1. เจตคติของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th