ค้นหา

 นักวิจัย : ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์
นักวิจัย : นางยลฤดี ตัณฑสิทธิ์

รหัสนักวิจัย : 00045450
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 17
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยการใช้สมุนไพร
 2. ความคิดเห็นต่อการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรวิทยาการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 3. การสังเคราะห์งานวิจัยในปีการศึกษา 2551 ของบุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี 2548 :
 1. ความพึงพอใจของผู้ประสานงานและใช้บริการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 2. ความคิดเห็นต่อการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรวิทยาการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี 2549 :
 1. การประเมินผลการจัดการความรู้ในโครงการชีวิตไม่สูญเปล่า ถ้ารู้เท่าทันเรื่องร้าย ๆ จากภัยบุหรี่
 2. ความพึงพอใจของผู้ประสานงานและใช้บริการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี 2550 :
 1. ผลกระทบของการปวดฟันต่อการขาดหรือลางาน
 2. การประเมินผลการจัดการความรู้ในโครงการชีวิตไม่สูญเปล่า ถ้ารู้เท่าทันเรื่องร้าย ๆ จากภัยบุหรี่
ปี 2551 :
 1. ผลกระทบของการปวดฟันต่อการขาดหรือลางาน
ปี 2553 :
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 3. การสังเคราะห์งานวิจัยในปีการศึกษา 2551 ของบุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี 2554 :
 1. การควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยการใช้สมุนไพร
ปี 2555 :
 1. พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาที่ 4-ชั้นประถมศึกษาที่6)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี 2560 :
 1. ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรทางการแพทย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th