ค้นหา

 นักวิจัย : พัชรี วรกิจพูนผล
นักวิจัย : นางพัชรี วรกิจพูนผล
Mrs. Patcharee Vorakitpoonpol
รหัสนักวิจัย : 50020113
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : nsipims@chiangmai.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 14
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ผลการใช้บทเรียนการดูแลเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้การประเมินแฟ้มงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล
 3. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด
ปี 2545 :
 1. โรคหอบหืดในเด็ก ความรู้ และความต้องการและประสบการณ์การดูแลของบิดามารดา
ปี 2546 :
 1. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด
ปี 2547 :
 1. การประเมินและการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
 2. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด
ปี 2548 :
 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
 2. การประเมินและการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
 3. โรคหอบหืดในเด็ก ความรู้ และความต้องการและประสบการณ์การดูแลของบิดามารดา
ปี 2549 :
 1. ผลการใช้บทเรียนการดูแลเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้การประเมินแฟ้มงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี 2550 :
 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
 2. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การตรวจร่างกายทารกแรกเกิดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th