ค้นหา

 นักวิจัย : วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์
นักวิจัย : ผศ.วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์

รหัสนักวิจัย : X0004575
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนความคิดสร้างสรรค์ด้านมันทศิลป์ ตามแนวคิดของภูมิปัญยาศิลปินแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th