ค้นหา

 นักวิจัย : สุพจน์ ดวงเนตร
นักวิจัย : นายสุพจน์ ดวงเนตร

รหัสนักวิจัย : X0006075
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการสอนกระบวนการคิด:กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านชัยศรีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th