ค้นหา

 นักวิจัย : จตุพร ชิดดี
นักวิจัย : นางสาวจตุพร ชิดดี

รหัสนักวิจัย : 52120061
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 16
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 2. ความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
 3. การศึกษาการเปรียบเทียบภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติบทบาทผู้นำทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
ปี 2545 :
 1. ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับของผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มารับการรักษา ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดเพชรบุรี
 2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหายาเสพติดตามแนวคิด องค์การแห่งการเรียนรู้
 3. การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามการรับรู้ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2547 :
 1. ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับของผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มารับการรักษา ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดเพชรบุรี
 2. การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามการรับรู้ของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2548 :
 1. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหายาเสพติดตามแนวคิด องค์การแห่งการเรียนรู้
ปี 2549 :
 1. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2550 :
 1. การศึกษาลักษณะจรรยาบรรณที่พึงประสงค์ของคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
 2. การศึกษาลักษณะจรรยาบรรณที่พึงประสงค์คณะอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 3. ความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2551 :
 1. การศึกษาลักษณะจรรยาบรรณที่พึงประสงค์ของคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
 2. ความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ปี 2552 :
 1. การศึกษาการเปรียบเทียบภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติบทบาทผู้นำทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th