ค้นหา

 นักวิจัย : ณัฐพร อุทัยธรรม
นักวิจัย : นางณัฐพร อุทัยธรรม
Mrs. - -
รหัสนักวิจัย : 00005112
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 14
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 2. ผลของการใช้เม็ดแม่เหล็กกดจุดบนใบหูต่อความเจ็บปวดของมารดาหลังผ่าตัดคลอด
 3. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 4. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินของ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2548
 5. การเรียนภาคปฏิบัติอย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2545 :
 1. ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับของผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มารับการรักษา ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดเพชรบุรี
ปี 2547 :
 1. ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับของผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มารับการรักษา ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดเพชรบุรี
ปี 2549 :
 1. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2550 :
 1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 2. การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 3. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินของ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2548
 4. การเรียนภาคปฏิบัติอย่างมีความสุขของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2551 :
 1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 2. ผลของการใช้เม็ดแม่เหล็กกดจุดบนใบหูต่อความเจ็บปวดของมารดาหลังผ่าตัดคลอดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th