ค้นหา

 นักวิจัย : ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
นักวิจัย : เรือโทไพบูลย์ อ่อนมั่ง
Lt.JG. Paiboon Onmung
รหัสนักวิจัย : 42120071
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : paiboon@swu.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
  2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของข้าราชการกองทัพเรือ
ปี 2543 :
  1. การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2547 :
  1. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
  2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของข้าราชการกองทัพเรือ
  3. การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th