ค้นหา

 นักวิจัย : สุรินทร์พร ศรีไพรสนธ์
นักวิจัย : นางสาวสุรินทร์พร ศรีไพรสนธ์
Miss
รหัสนักวิจัย : 00132327
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
ปี 2545 :
  1. ค่าความร้อนจำเพาะของเนื้อสัตว์ภายใต้อุณหภูมิที่ต่างกัน
ปี 2547 :
  1. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
  2. ค่าความร้อนจำเพาะของเนื้อสัตว์ภายใต้อุณหภูมิที่ต่างกัน
ปี 2550 :
  1. กระบวนการทำอาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ (ปีที่ 1) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และลดการนำเข้า
ปี 2553 :
  1. กระบวนการทำอาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ (ปีที่ 1) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และลดการนำเข้า
ปี 2555 :
  1. กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th