ค้นหา

 นักวิจัย : เชาวลิต ศิลปทอง
นักวิจัย : นายเชาวลิต ศิลปทอง
Mr.
รหัสนักวิจัย : 00040095
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ปี 2537 :
  1. การศึกษาสถานภาพและศักยภาพในการใช้ข้อมูลดาวเทียมใน ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
ปี 2540 :
  1. การศึกษาสถานภาพและศักยภาพในการใช้ข้อมูลดาวเทียมใน ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
ปี 2541 :
  1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในเขตลุ่มแม่น้ำภาคเหนือ
ปี 2542 :
  1. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในเขตลุ่มแม่น้ำภาคเหนือ
ปี 2544 :
  1. การสำรวจข้อมูลระยะไกลด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนของโลก
ปี 2548 :
  1. การสำรวจข้อมูลระยะไกลด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เขตร้อนของโลก
ปี 2550 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2552 :
  1. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาสถานภาพและติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
  2. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th