ค้นหา

 นักวิจัย : นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข
นักวิจัย : นางสาวนิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข
Miss Nirush Lertprasertsuke
รหัสนักวิจัย : 40020104
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : nlertpra@med.cmu.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ปี 2543 :
  1. การวิเคราะห์หาสารต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่จากตะไคร้
ปี 2545 :
  1. การวิเคราะห์หาสารต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่จากตะไคร้
ปี 2549 :
  1. การเปรียบเทียบยีน cagA, vacA และ iceA ของเชื้อ Helicobacter pylori และอาการทางคลินิกในสองภูมิภาคที่ต่างกันของประเทศไทย
ปี 2550 :
  1. การเปรียบเทียบยีน cagA, vacA และ iceA ของเชื้อ Helicobacter pylori และอาการทางคลินิกในสองภูมิภาคที่ต่างกันของประเทศไทย
ปี 2551 :
  1. การตรวจหา p53 mutation เพื่อตรวจสอบถึงลักษณะทางระบาดวิทยาของมะเร็งปอด ในเชียงใหม่ และ การประเมินประสิทธิภาพของ p53 autoantibody detection kit ที่ถูก พัฒนา ขึ้นในการบ่งถึงการพยากรณ์โรค และการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย มะเร็งปอด
ปี 2552 :
  1. ผลของสารพิโนเซมบรินที่สกัดจากเหง้ากระชายต่อการเกิดมะเร็งตับในระยะก่อตัวและระยะส่งเสริมในหนูที่ได้รับสารก่อมะเร็งไดเอทธิลไนโตรซามีน
ปี 2554 :
  1. การศึกษาคุณลักษณะของโมโนโคลนอล แอนติบอดี จำเพาะต่อเฮพาแรนซัลเฟต โปรติโอกลัยแคน จากตับมนุษย์ ที่มีศักยภาพสำหรับใช้สร้างชุดโมโนโคลนอล แอนติบอดี เพื่อตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับชนิดเฮพาโตเซลลูลาร์ คาร์ซิโนมาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th