ค้นหา

 นักวิจัย : ชมภูศักดิ์ พูลเกษ
นักวิจัย : นายชมภูศักดิ์ พูลเกษ
Mr. Chompusakdi Pulket
รหัสนักวิจัย : 37020129
สังกัดหน่วยงาน : - กรมอนามัย
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลเกียรตินิยม
- รางวัลที่ 1 Occupational Health Research for young scientist
จำนวนผลงานวิจัย : 5
 ผลงานวิจัย
ปี 2542 :
  1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
ปี 2543 :
  1. โครงการสำรวจ และศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานเหตุรำคาญกลิ่น ฝุ่นละออง และเสียงดัง จากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประดิษฐ์ ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่นการทางสารเครือบเงา สี หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือ หวาย
ปี 2544 :
  1. การสำรวจ และศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานเหตุรำคาญด้านกลิ่น ฝุ่นละออง และเสียงดัง จากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประดิษฐ์ ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเครือบเงา สี หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือ หวาย
ปี 2545 :
  1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
ปี 2556 :
  1. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th