ค้นหา

 นักวิจัย : จงมณี ตรีเงิน
นักวิจัย : ดร.จงมณี ตรีเงิน

รหัสนักวิจัย : X0000553
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือการสร้างโคโลนีของเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทุกกลุ่มกับ Acinetobacter baumannii ที่ไม่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในหออภิบาลผู้ป่วยทางอายุสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th