ค้นหา

 นักวิจัย : จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
นักวิจัย : นางสาวจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
Miss Jitrapun Pusapukdepob
รหัสนักวิจัย : 40100028
สังกัดหน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนผลงานวิจัย : 15
 ผลงานวิจัย
ปี 2541 :
 1. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดิสโก้เทคในเขตจังหวัดชลบุรี
 2. การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชในจังหวัดชลบุรี และจันทบุรี
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังที่มีผลต่อระดับการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดิสโก้เธคใน เขตจังหวัดชลบุรี
 4. การศึกษาความสัมพันธ์ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังที่มีผลต่อระดับการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดิสโก้เธคใน เขตจังหวัดชลบุรี
ปี 2542 :
 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
 2. การประเมินความเสี่ยงของปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี 2543 :
 1. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดิสโก้เทคในเขตจังหวัดชลบุรี
ปี 2544 :
 1. การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชในจังหวัดชลบุรี และจันทบุรี
ปี 2545 :
 1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานที่ทำงานในสำนักงานของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
ปี 2548 :
 1. การประเมินความเสี่ยงของปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี 2553 :
 1. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียน จ.ชลบุรี
 2. การประเมินผลกระทบของสาร Dioxin ในอากาศที่มีต่อสุขภาพในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 3. การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กนักเรียน จ.ชลบุรี
ปี 2555 :
 1. การประเมินผลกระทบของสาร Dioxin ในสิ่งแวดล้อม (อากาศ, ดิน, น้ำ)ที่มีต่อสุขภาพ ของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆ วัดในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
ปี 2556 :
 1. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th