ค้นหา

 นักวิจัย : ศุภกฤษ ไชยศร
นักวิจัย : นายศุภกฤษ ไชยศร

รหัสนักวิจัย : 00910769
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การประเมินผลและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
ปี 2552 :
  1. การประเมินผลและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th