ค้นหา

 นักวิจัย : วิไลวรรณ ทองเจริญ
นักวิจัย : นางวิไลวรรณ ทองเจริญ
Mrs. Vilaivan Thongcharoen
รหัสนักวิจัย : 47020048
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 14
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
 2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2535 :
 1. สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
 2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2540 :
 1. ภาวะสุขภาพและการโภชนาการของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ภาวะสุขภาพและการโภชนาการของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2555 :
 1. ปัจจัยทำนายความต้องการออกจากงานของอาจารย์พยาบาล
 2. ปัจจัยทำนายความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ปี 2556 :
 1. ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อกำลังคนพยาบาล
 2. การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 3. ผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาลต่อความพร้อมในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ปี 2557 :
 1. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 2. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง
ปี 2558 :
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ดูแล ภาระในการดูแลแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th