ค้นหา

 นักวิจัย : วีรศักดิ์ พัทบุรี
นักวิจัย : นายวีรศักดิ์ พัทบุรี
Mr. - -
รหัสนักวิจัย : 00062640
สังกัดหน่วยงาน : กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2545 :
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th