ค้นหา

 นักวิจัย : สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
นักวิจัย : นางสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
Mrs. Sirima Pinyoanuntapong
รหัสนักวิจัย : 52120235
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 18
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและการสอนของครูแบบพึ่งพาตนเอง (โครงการปีที่ 1)
 2. การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเน้นเด็กเป็นสำคัญ (ปีที่ 1)
 4. การพัฒนาคุณธรรมของเด็กปฐมวัยด้วยวิธีสอนโดยใช้ชุดนิทานชาดก
 5. การจัดการศึกษาปฐมวัยในมลรัฐไอโอวาและมลรัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 6. การพัฒนาแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 4-6 ปี
ปี 2543 :
 1. การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รักสิ่งแวดล้อมด้วยแบบฝึกกิจกรรมการบ้านและการปฎิบัติจริง
ปี 2544 :
 1. ศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทย
 2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางบ้าน โรงเรียน และท้องถิ่นตามวิถีไทย ที่ส่งผลต่อศักยภาพทางปัญญาของเด็กปฐมวัยในชนบท
ปี 2545 :
 1. การปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้รักสิ่งแวดล้อมด้วยแบบฝึกกิจกรรมการบ้านและการปฎิบัติจริง
ปี 2547 :
 1. ศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทย
 2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางบ้าน โรงเรียน และท้องถิ่นตามวิถีไทย ที่ส่งผลต่อศักยภาพทางปัญญาของเด็กปฐมวัยในชนบท
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและการสอนของครูแบบพึ่งพาตนเอง (โครงการปีที่ 1)
 2. การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเน้นเด็กเป็นสำคัญ (ปีที่ 1)
ปี 2553 :
 1. การพัฒนาคุณธรรมของเด็กปฐมวัยด้วยวิธีสอนโดยใช้ชุดนิทานชาดก
 2. การจัดการศึกษาปฐมวัยในมลรัฐไอโอวาและมลรัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2554 :
 1. การพัฒนาแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 4-6 ปีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th