ค้นหา

 นักวิจัย : วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
นักวิจัย : นายวีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
Mr. Virapong Prachayasittikul
รหัสนักวิจัย : 38020305
สังกัดหน่วยงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email Address : mtvpr@mahidol.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - Doctor of Technology (Honoris Causa)
จำนวนผลงานวิจัย : 27
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
 1. การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
 2. การผลิตโปรตีนเอจาก Staphylococcus Aureus ที่คัดเลือกสายพันธุ์จากผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการคลินิก
ปี 2541 :
 1. การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
 2. การผลิตโปรตีนเอจาก Staphylococcus Aureus ที่คัดเลือกสายพันธุ์จากผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการคลินิก
ปี 2551 :
 1. เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ระยะที่ 2
ปี 2552 :
 1. การสังเคราะห์พอลิเมอร์ออกแบบที่จับจำเพาะต่อสารชีวโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีชีวภาพ และการแยกสารให้บริสุทธิ์
 2. โครงการ การพัฒนาโมเลกุลตรวจติดตามเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 3. การสังเคราะห์พอลิเมอร์ออกแบบที่จับจำเพาะต่อสารชีวโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีชีวภาพ และการแยกสารให้บริสุทธิ์
 4. โครงการ การพัฒนาโมเลกุลตรวจติดตามเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ปี 2555 :
 1. การพัฒนาและสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระโดยใช้กระบวนการทาง Bio-Chemical และ In Silico เพื่อการประยุกต์ใช้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. Effect of cranberry dietary supplements with different brands on human CYP3A4 enzyme.
 3. Protocol for a facile multiplex PCR for multi-antimicrobial resistance and gonococcus detection.
 4. Chemical Constituents and Antioxidant Activity of Hydnophytum formicarum Jack.
 5. Synthesis and cytotoxicity of novel 2,2'-Bis- and 2,2',2''-Tris-indolyl- methanes-based bengacarboline analogs.
 6. Antimicrobial resistance markers as a monitoring index of gonorrhoea in Thailand.
 7. Metal Complexes of Uracil Derivatives with Cytotoxicity and Superoxide Scavenging Activity.
 8. Antioxidant and antimicrobial activities of Saraca thaipingensis Cantley ex Prain.
ปี 2556 :
 1. Genetic algorithm search space splicing particle swarm optimization as general-purpose optimizer.
 2. A Unified Proteochemometric Model for Prediction of Inhibition of Cytochrome P450 Isoforms.
 3. Synthesis and cytotoxicity of novel N-sulfonyl-1,2,3,4- tetrahydroisoquinoline thiosemicarbazone derivatives.
ปี 2558 :
 1. Prediction of aromatase inhibitory activity using the efficient linear method (ELM).
ปี 2559 :
 1. Anoikis-resistant cholangiocarcinoma cells display aggressive characteristics and increase STAT3 activation.
 2. Unraveling the origin of splice switching activity of hemoglobin β-globin gene modulators via QSAR modeling.
 3. Origin of aromatase inhibitory activity via proteochemometric modeling.
 4. Probing the origins of human acetylcholinesterase inhibition via QSAR modeling and molecular docking.
ปี 2560 :
 1. Improving enzymatic activities and thermostability of a tri-functional enzyme with SOD, catalase and cell-permeable activities.
 2. Food safety in Thailand. 3: Pesticide residues detected in mangosteen (Garcinia mangostana L.), queen of fruits.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th