ค้นหา

 นักวิจัย : จุไรรัตน์ นิลกุล
นักวิจัย : นางสาวจุไรรัตน์ นิลกุล
Miss Churairat Nilakul
รหัสนักวิจัย : 00002853
สังกัดหน่วยงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
ปี 2541 :
  1. การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Cultureสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th