ค้นหา

 นักวิจัย : วิจิตร วงค์ล่ำซำ
นักวิจัย : นางสาววิจิตร วงค์ล่ำซำ
Miss Wijit Wonglumsom
รหัสนักวิจัย : 48020485
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : mtwwl@mahidol.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2553 : อุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
ปี 2541 :
  1. การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
ปี 2558 :
  1. Piezoresistive microcantilever-based DNA sensor for sensitive detection of pathogenic Vibrio cholerae O1 in food sample.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th