ค้นหา

 นักวิจัย : สว่างจิตต์ ต.ตระกูล
นักวิจัย : นางสาวสว่างจิตต์ ต.ตระกูล
Miss Swangjit T.Trakoon
รหัสนักวิจัย : 47120153
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2543 :
  1. การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำนักนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี 2544 :
  1. การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำนักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th