ค้นหา

 นักวิจัย : ประณต พลอาษา
นักวิจัย : นายประณต พลอาษา
Mr. Pranote Polasa
รหัสนักวิจัย : 45120229
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2543 :
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เรื่องบันไดเสียง
ปี 2544 :
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาทฤษฎีดนตรีสากล เรื่องบันไดเสียงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th