ค้นหา

 นักวิจัย : สุพรรณี ปานเจริญ
นักวิจัย : นางสุพรรณี ปานเจริญ
Mrs. Supannee Pancharoen
รหัสนักวิจัย : 42120064
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
ปี 2543 :
  1. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
  2. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
ปี 2545 :
  1. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th