ค้นหา

 นักวิจัย : บุญเติม แสงดิษฐ
นักวิจัย : พันเอกบุญเติม แสงดิษฐ
Colonel. Boonterm Saengdiatha
รหัสนักวิจัย : 39020345
สังกัดหน่วยงาน : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
จำนวนผลงานวิจัย : 92
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. พัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขและประชาชนด้วยการฝึกอบรมดูแลสุขภาพเชิงปฏิบัติการ และสื่อสุขภาพ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ไม่ระบุ :
 1. พัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขและประชาชนด้วยการฝึกอบรมดูแลสุขภาพเชิงปฏิบัติการ และสื่อสุขภาพ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ปี 2522 :
 1. Peak Expiratory Flow in Normal Thai Subjects.
ปี 2529 :
 1. โรคที่พบในชุมชนแออัด
 2. A paper submitted for partial fulfillment for the degree of Master of Public Health, Faculty of Public Health, Mahidol University.
ปี 2530 :
 1. สาเหตุการตายของทหารบก (พ.ศ.2524 – 2531)
 2. ผลของยานอร์ฟลอกซาซินและไธแอมเฟนิคอลในการรักษาโรคหนองในที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ปี 2534 :
 1. พฤติกรรมทางเพศของพลทหารกองประจำการกองทัพบกในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534
ปี 2535 :
 1. พฤติกรรมทางเพศของพลทหารกองประจำการกองทัพบก พ.ศ. 2535
ปี 2536 :
 1. ความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนทหารบก
 2. การสำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนในทหารประจำการกองทัพบกไทย
 3. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ของพลทหารกองประจำการจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2536
ปี 2537 :
 1. การสำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนในทหารประจำการกองทัพบกไทย (มีนาคม พ.ศ. 2536-มีนาคม พ.ศ. 2537)
ปี 2538 :
 1. ความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนทหารบก
ปี 2541 :
 1. พฤติกรรมทางเพศของพลทหารกองประจำการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534-2541
ปี 2542 :
 1. การให้บริการปรึกษาเรื่องเอดส์ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก
 2. Sexual Behavior of Thai Army Conscripts in 1991-1997.
ปี 2543 :
 1. พฤติกรรมเสี่ยงและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
 2. พฤติกรรมเสี่ยงและการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์ของพลทหารกองประจำการกรมแพทย์ทหารบก
 3. พฤติกรรมการใช้สารเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ในกำลังพลกองทัพบก
ปี 2544 :
 1. Sexual behavior and sexually transmitted diseases among young Thai men in 1999.
 2. HIV Risk behavior among young men in the Royal Thai Army: the challenge for military preventive medicine.
 3. Addictive behaviors and prevalence of HIV risk-related behaviors among conscripted young Thai men: implications for surveillance and intervention.
ปี 2545 :
 1. Sexual behaviors and human immuno-deficiency virus infection among Thai army conscripts between 1992 and 1998.
 2. Development of risk assessment scale for HIV prevention among Thai army conscripts.
 3. Trends of sexual behaviors of Thai army conscripts in Bangkok.
ปี 2546 :
 1. Changes of Health Behaviors among Royal Thai Army Personnel after 3 years of National Health Rules Campaigns.
 2. HIV/AIDS knowledge, attitude and practices among army soldiers’ wives outside Bangkok.
ปี 2547 :
 1. สิ่งคุกคามต่อสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ของกำลังพลโรงพยาบาลของกองทัพบก: ศึกษาในโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
 2. Risk factors for HIV infection among young Thai men.
 3. Development of a risk assessment scale for HIV/AIDS prevention among Thai army conscripts. Japan Society for the Promotion of Science.
ปี 2548 :
 1. Risk factors for chronic diseases among Thai army officers studying in three administrative courses in 2004.
ปี 2549 :
 1. การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในนักเรียนแพทย์ทหาร
 2. พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายการให้บริการสุขภาพชายหญิงวัยทองและผู้สูงอายุใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. ประสิทธิผลของสื่อสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 4. รายงานวิจัยภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชายหญิงวัยทอง
 5. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของพระธุดงค์ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเนื่องในเทศกาล
 6. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของแม่ชีที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเนื่องในเทศกาล
ปี 2551 :
 1. ความพึงพอใจของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลสงฆ์
 2. การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยราชการสนามจากการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 3. บูรณาการสื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี 2552 :
 1. การสำรวจความพึงพอใจผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 1 ก.พ 52- 28 ก.พ 52
 2. ศึกษาความชุกของภาวะติดเชื้อ HIV ในชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
 3. Prevalence of chronic diseases risk factors among persons attending six administrative courses in the Army Training Command Area in 2006.
 4. การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการกองทุนวิจัยสุขภาพ
 5. ลักษณะทางประชากรของผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าในปี 2551
 6. ประสิทธิผลของโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารระดับกลางและสูงของกองทัพบกในบริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบก
 7. พฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ปี 2553 :
 1. แนวโน้มการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในผู้บริจาคโลหิตที่กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2547-2551
 2. ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในทหารกองประจำการผลัดที่ 2/52
 3. ความชุกของโรคอ้วนและความดันโลหิตสูงในผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก ที่กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ในปี 2552
 4. Distribution of ABO Blood Groups among Thai Army Conscripts in Bangkok.
 5. Demographic Characteristics of First-time Blood Donors at Blood Bank Department of Army Institute of Pathology, Phramongkutklao Medical Center in 2009.
 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์จากกระทงลาย ในกลุ่มชาติพันธุ์อีสาน
ปี 2554 :
 1. พัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขและประชาชนด้วยการฝึกอบรมดูแลสุขภาพเชิงปฏิบัติการ และสื่อสุขภาพ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
 2. แนวโน้มการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในผู้บริจาคโลหิตที่เป็นทหาร ที่กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ในปีงบประมาณ 2547-2553
 3. HIV- 1 seroprevalence in Royal Thai Army military recruits from 2000-2010.
 4. Past, present and trends of HIV infection among Thai young men: their risks and challenges.
 5. การศึกษาการบริจาคโลหิตและโรคติดต่อทางโลหิตในพลทหารกองประจำการที่บริจาคโลหิตในโรงพยาบาลกองทัพบกส่วนภูมิภาคใน พ.ศ.2553
ปี 2555 :
 1. The effect of squad leader mentors through short message service for mobile phones in promoting safe sex among first (central) army area conscripts of Thailand.
 2. Epidemiology of Musculoskeletal and Soft Tissue Injuries in Thai Conscript Basic Training of the Ninth Infantry Division.
 3. ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในพลทหารกองประจำการกองทัพบกในภาคกลางที่บริจาคโลหิต
 4. Prevalence of transfusion – transmitted infections among conscript donors in the central region of Thailand.
 5. The Royal Thai Army Recruit HIV Screening and Surveillance Program.
 6. Tracking HIV Infection Rates from Royal Thai Army Recruits from 1991-2011 Using Geographic Information Systems (GIS) Mapping.
 7. Health Status and Health Behaviors among Family Members of the 3rd Cavalry Battalion of King’s Guard, Bangkok, Thailand.
 8. The assessment of knowledge, attitude and practice in safe sex among pre-aging squad leaders in the First Army Region Area of Thailand.
 9. The Facilitators and Barriers to Sexual and Reproductive Health Care for Beer Promoters in Thailand.
 10. Prevalence of Hepatitis B Virus Carriers and Immune Status among Personnel of Army Institute of Pathology.
 11. Prevalence of Metabolic Syndrome, Its Components and Chronic Disease Risk Factors among Personnel of the Army Institute of Pathology.
 12. Epidemiology of transfusion – transmitted infections among conscript donors.
 13. ความพึงพอใจของผู้บริจาคโลหิตที่สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ปี 2556 :
 1. ความชุกของไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและภาวะภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า การบริการปรึกษาและอาชีวอนามัย
 2. ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงงานผลิตรถยนต์ในจังหวัดพรนครศรีอยุธยา
 3. การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากเสียงในโรงซักรีด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและการจัดการด้านอาชีวอนามัย
 4. ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อไวรัสทางโลหิตในชายหนุ่มไทยที่บริจาคโลหิต
 5. Health Promotion Programs and Health Behavioral Changes among Royal Thai Army Personnel between 2002 and 2012.
 6. Trends of Chronic Hepatitis B among Thai army conscripts in Bangkok between 2007-2012.
 7. HIV Trends of Bangkok Conscripts and Indicators of Getting to Zero New HIV Infections.
 8. Prevalence of hepatitis B virus infection among conscript donors in Bangkok.
 9. การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกปลาป่นเปรียบเทียบกับแคลเซียมชนิดรับประทานในการรักษาภาวะกระดูกพรุนสำหรับประชาชนและผู้นำศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี 2557 :
 1. แนวโน้มการติดเชื้อไวรัสทางโลหิตของชายหนุ่มไทยที่บริจาคโลหิตในภาคกลาง
 2. Prevalence of low back pain and quality of life among nurses of Phra Nakhorn Sri Ayutthaya Hospital.
 3. Risk Factors for Hepatitis B Infection among Thai Conscript Blood Donors.
ปี 2558 :
 1. Estimated Regional Prevalence of Hepatitis B Virus Infection among Thai Conscript Blood Donors.
 2. ความชุกของโรคอ้วนในกลุ่มผู้สมัครเข้ารับราชการในหน่วยทหารแห่งหนึ่ง ใน พ.ศ.2558
 3. แนวโน้มการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในพลทหารที่บริจาคโลหิตที่สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
 4. Health Seeking Behaviors among Migrant Workers in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Thailand.
 5. Level of Happiness among Soldiers of a Thai Infantry Division.
 6. Prevalence of Hepatitis B Virus Infection and Protective Immunity among Royal Thai Army Personnel Attending a Medium Level Administrative Course in 2015.
 7. Comparative Study of HIV Seroprevalence and Trends of Blood Donor and General Conscripts in Bangkok and Perimeter between 2010 and 2014.
ปี 2559 :
 1. แนวโน้มการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในพลทหารกองประจำการที่บริจาคโลหิตในหน่วยรับบริจาคโลหิตของทหารในภาคกลาง
 2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการให้บริการของคลินิกชายวัยทองโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th