ค้นหา

 นักวิจัย : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
นักวิจัย : นายสมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
Mr. Sompong Sirisoponsilp
รหัสนักวิจัย : 00027344
สังกัดหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 11
 ผลงานวิจัย
ปี 2537 :
 1. แบบจำลองที่วิเคราะห์การก่อให้เกิดการเดินทางควบคู่กับการมียวดยานไว้ครอบครอง
ปี 2541 :
 1. แบบจำลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
 2. แบบจำลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
ปี 2542 :
 1. แบบจำลองที่วิเคราะห์การก่อให้เกิดการเดินทางควบคู่กับการมียวดยานไว้ครอบครอง
ปี 2545 :
 1. การทบทวนฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งในประเทศไทย
ปี 2549 :
 1. โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์
 2. โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการขนส่งในสาขาอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
ปี 2550 :
 1. โครงการศึกษาวิจัยระบบคอมพิวเตอร์และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551-2554
 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล็กประจำปีงบประมาณ 2550
 3. โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์
 4. การทบทวนฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th