ค้นหา

 นักวิจัย : สุรีย์พร กฤษเจริญ
นักวิจัย : เรือเอกหญิงสุรีย์พร กฤษเจริญ
Lt. Sureeporn Kritcharoen
รหัสนักวิจัย : 38020560
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : sureeporn.k@psu.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - อาจารย์ตัวอย่างของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้านการวิจัย
จำนวนผลงานวิจัย : 17
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การวิจัยด้านศักยภาพเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังคนผดุงครรภ์ในภาคใต้
ปี 2538 :
 1. การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
ปี 2540 :
 1. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษา
 2. การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
 3. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษา
ปี 2549 :
 1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นชายในโรงเรียนสายสามัญ
ปี 2550 :
 1. การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี 2551 :
 1. การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก
 2. รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอดในภาคใต้
 3. การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก
 2. การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก
 3. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นชายในโรงเรียนสายสามัญ
 4. รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงสำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์และห้องคลอดในภาคใต้
ปี 2553 :
 1. การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
 2. รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอดในภาคใต้
 3. การวิจัยด้านศักยภาพเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังคนผดุงครรภ์ในภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th