ค้นหา

 นักวิจัย : พรทิพย์ อารีย์กุล
นักวิจัย : นางพรทิพย์ อารีย์กุล
Mrs. Pornthip Arrykul
รหัสนักวิจัย : 39020285
สังกัดหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
ปี 2540 :
  1. การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th