ค้นหา

 นักวิจัย : เกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์
นักวิจัย : นางสาวเกล็ดดาว สุวรรณสวัสดิ์

รหัสนักวิจัย : 00912713
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจร
ปี 2553 :
  1. User-Interface และระบบกล้องเครือข่ายเพื่อประเมินความหนาแน่นของการจราจรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th