ค้นหา

 นักวิจัย : อำนาจ บุญอนนท์
นักวิจัย : นายอำนาจ บุญอนนท์

รหัสนักวิจัย : 00088654
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. รูปแบบการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
  2. การวิเคราะห์การขับซอล้านนา วัฒนธรรมน่าน
ปี 2552 :
  1. รูปแบบการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองมรดกโลกสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th