ค้นหา

 นักวิจัย : จิระ ปรังเขียว
นักวิจัย : นายจิระ ปรังเขียว
Mr. Chira Prangkio
รหัสนักวิจัย : 45010017
สังกัดหน่วยงาน : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนผลงานวิจัย : 12
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การจัดทำแผนการจัดการและพัฒนาการใช้ที่ดินของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย
 2. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี 2537 :
 1. วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน
ปี 2540 :
 1. วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน
 2. การจัดทำแผนการจัดการและพัฒนาการใช้ที่ดินของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย
ปี 2545 :
 1. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ปี 2547 :
 1. โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ปี 2550 :
 1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 2. การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่ป่าเสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา
ปี 2551 :
 1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 2. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2553 :
 1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th