ค้นหา

 นักวิจัย : กิตติศักดิ์ ดวงปั้น
นักวิจัย : นายกิตติศักดิ์ ดวงปั้น

รหัสนักวิจัย : 00077176
สังกัดหน่วยงาน : บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลเตนท์ จำกัด บริษัทเอกชน
Email Address : kittisak_dou@yahoo.com
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2549 :
  1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร
ปี 2551 :
  1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1รสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th