ค้นหา

 นักวิจัย : พูนทรัพย์ โสภารัตน์
นักวิจัย : นางพูนทรัพย์ โสภารัตน์
Mrs. Poonsap Soparat
รหัสนักวิจัย : 37020101
สังกัดหน่วยงาน : - -
จำนวนผลงานวิจัย : 8
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. ผลของการจัดโปรแกรมโภชนศึกษาเรื่องอาหารทารกสำหรับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี 2535 :
  1. ผลของการจัดโปรแกรมโภชนศึกษา เรื่องอาหารทารกสำหรับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  2. ผลของการจัดโปรแกรมโภชนศึกษา เรื่องอาหารทารกสำหรับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี 2536 :
  1. ผลของการจัดโปรแกรมโภชนศึกษาเรื่องอาหารทารกสำหรับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี 2543 :
  1. รายงานการประเมินผลการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540-2542
ปี 2546 :
  1. รายงานการประเมินผลการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540-2542
ปี 2548 :
  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
ปี 2550 :
  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th