ค้นหา

 นักวิจัย : ขนิษฐา เทวินทรภักดี
นักวิจัย : นางขนิษฐา เทวินทรภักดี

รหัสนักวิจัย : 00001124
สังกัดหน่วยงาน : - สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2546 :
  1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
ปี 2548 :
  1. การจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานสงเคราะห์
ปี 2549 :
  1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th