ค้นหา

 นักวิจัย : วิเชียร ยงมานิตชัย
นักวิจัย : นายวิเชียร ยงมานิตชัย
Mr. Wichien Yongmanitchai
รหัสนักวิจัย : 38040659
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัย : 44
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การสร้างยีสต์สายพันธุ์ที่ทนกรดสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ โดยใช้โปรโตพลาสฟิวชั่นเทคนิค
 2. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
 4. การกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้สาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.)
 5. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 6. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
 7. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
 8. การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
 9. ผลของอาหารผสมสาหร่าย Secnedesmus acutus ที่มีต่อการสร้างไข่ของปลาตะเพียนสมพงษ์
 10. การนำ Chlorella sp. ที่ได้จากการเลี้ยงในน้ำทิ้งโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองมาเลี้ยงไรแดง
ปี 2524 :
 1. ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
ปี 2525 :
 1. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
ปี 2532 :
 1. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 2. การสร้างยีสต์สายพันธุ์ที่ทนกรดสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ โดยใช้โปรโตพลาสฟิวชั่นเทคนิค
 3. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
 5. การกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้สาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.)
ปี 2533 :
 1. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 2. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 3. ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 4. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
 5. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
 6. การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
 7. ผลของอาหารผสมสาหร่าย Secnedesmus acutus ที่มีต่อการสร้างไข่ของปลาตะเพียน
 8. การนำ Chlorella sp. ที่ได้จากการเลี้ยงในน้ำทิ้งโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองมาเลี้ยงไรแดง
 9. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
ปี 2544 :
 1. การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
ปี 2545 :
 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์โดยเทคนิค Fed-batch ร่วมกับการนำเซลล์กลับมาใช้
ปี 2547 :
 1. การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบเพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ
 2. การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
ปี 2549 :
 1. การผลิตชุดตรวจสอบ ELISA KIT เชิงพาณิชย์ สำหรับตรวจหาสารพิษไมโครซิสตินในน้ำ
 2. การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบเพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ
ปี 2550 :
 1. การคัดเลือกและผลิตสาหร่ายขาว Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง
 2. การประเมินคุณภาพน้ำและปริมาณสารพิษในน้ำของแม่น้ำโขง
 3. การผลิตชุดตรวจสอบ ELISA KIT เชิงพาณิชย์ สำหรับตรวจหาสารพิษไมโครซิสตินในน้ำ
ปี 2551 :
 1. การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อการผลิตสควอลีน
 2. การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 2. การพัฒนาต้นแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากน้ำอ้อยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์โดยเทคนิค Fed-batch ร่วมกับการนำเซลล์กลับมาใช้
 4. การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อการผลิตสควอลีน
ปี 2553 :
 1. การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 2. การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง
 3. การพัฒนาต้นแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากน้ำอ้อยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th